Refuel-Defuel-Transfer Fuel

ATA28

The FLSCU automatically closes the associated center tank transfer valve when the wing tank is full. The FLSCU then reopens the center tank transfer valve when the engines have used 250 kg (550 lb) of wing tank fuel (when the fuel level reaches the underfull sensors). With the MODE SEL in MAN position, the center tank transfer valves will open. Wing tank overflow must be prevented by selecting the CTR TK XFR pb-sw off when the wing tanks are full. They must also be selected off when the center tank is empty.

Final : khi refuel , tốt nhất là nên tắt tất cả các Transfer Valve để đảm bảo không bị trào fuel , bất kể MODE SEL đang ở chế độ MAN hay AUTO. Trường hợp không may quên không đóng các valve đó thì phải để MODE SEL ở chế độ AUTO nếu không sẽ bị trào Fuel.

Facebook Comments Box

Leave a Reply