Floor Proximity Emergency Escape Path Marking System

ATA33

 • Các tàu : A334, A335 , A336, A398 , A602, A606 , A610 : chỉ được phép hỏng tối đa 6 đèn ở các vị trí trên layout.
 • Các tàu còn lại được phép hỏng 7 đèn ở các vị trí trên layout.
 • Các vị trí ngoài layout không được phép hỏng : tất cả các đèn đỏ và 2 vị trí ghế đầu tiên và cuối cùng.
 • Nguồn cấp trong trường hợp khẩn nguy 10WL cấp cho các vị trí ghế như hình.
 • 28VDC essential busbar 801PP and the 115VAC normal busbar 103XP supply the Emergency Power Supply Units (EPSUs).
 • The EPSUs convert 28VDC into 6VDC to operate the lights in the system. A battery in each EPSU is charged continuously when the essential busbar is energized and the circuit breakers are closed. Each of the EPSUs supplies electrical power to different emergency lights and signs.
 • You can test the emergency lighting system through the Centralized Fault Display System/Multipurpose Control and Display Unit (CFDS/MCDU). There are two tests :
  • The BAT test indicates the battery capacity condition of emergency power-supply units 10WL thru 15WL.
  • The SYS test indicates the condition of the internal loads, the external loads and the battery charge limiter of emergency power-supply units 10WL thru 15WL.
  • Internal loads are all electrical loads located inside the cabin and served by these emergency power-supply units.External loads are all electrical loads located outside the cabin and served by these emergency power-supply units.
Facebook Comments Box

Leave a Reply