Engine-Oil Cooling Component

EngineIAE

Oil được hút qua Pump sau khi lọc qua 1 strainer , Pump bao gồm Trim Valve. Kết hợp với một Cold-start Pressure Valve và một Pressure Oil Filter.

 1. Pressure Oil Filter

The pressure filter housing incorporates a Pressure Priming Connection( mồi áp suất ) and an Anti-drain Valve to prevent oil loss during removal ( tránh thất thoát quá nhiều oil ).

2. Pressure Pump

 • The Trim Valve adjustment has to be done only if oil pressure pump performance deterioration causes engine oil pressure to fall below limit (MOP – Main Oil Pressure ).
 • The pressure relief valve bypasses the pressure circuit during cold starts ( Cold-Start Pressure Valve ).
 • Tóm lại Trim Valve có thể chỉnh được và nó để hạn chế dòng hồi về Tank , khi dòng hồi về quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Pump , cần phải Adjust ( có Task ).
 • Cold-Start Pressure Valve có tác dụng hồi dầu về trường hợp Cold-Start ban đầu khi chưa cần quá nhiều oil.

3. ACOC

The ACOC removes heat from the engine lubricating oil by means of cooling fan air and maintains the oil temperature within the specified range.The flow configuration is double-pass flow. ( Sẽ được nghiên cứu thêm ở một bài riêng ).

Đường connector là : ACOC Oil Temperature Thermocouple (4016KS)

4. FCOC

 • The FCOC dissipates the engine heat by exchanging heat between the engine lubricating oil and the low-pressure fuel in the system.
 • The FCOC warms the low-temperature fuel to the de-icing level.
 • Sẽ chi tiết hơn ở một bài riêng.

Cần tìm :

 • Vị trí Pump.
 • Vị trí Pressure Filter.
 • Vị trí FCOC.
 • Ví trí ACOC.
 • Đường ống hồi từ đầu ra của Pump về tank.

Facebook Comments Box

Leave a Reply