Engine Oil-Distribution system

EngineIAE

.Sau khi đi qua hệ thống làm mát , oil được phân phối đến các component khác nhau. Oil qua các component đấy đều phải qua các restrictor nhằm hạn chế dòng trừ No3 Bearing Damper.

.Đầu vào của mỗi component đều có 1 lọc ( strainer ) để tránh jet blockage.

.Oil cấp tới Angle Gearbox bằng đường internal thông qua Main Gearbox.

.Trước khi cấp cho hệ thống các component , oil phải được hồi 1 phần về thùng thông qua 1 ống anti-syphoning , đường ống này nằm ở lối ra của FCOC nhằm tránh cho oil bị hút từ thùng đến main gearbox khi động cơ đang static. ( Thật ra là bao gồm 1 restrictor và van 1 chiều ).

Cần tìm :

+ Đường anti-syphoning ra khỏi FCOC và hồi về thùng.

+ Đường ống cấp các components , điểm đầu và cuối.

+ Các restrictor nếu có thể.

Facebook Comments Box

Leave a Reply