Drain and Replenish Oil System and Inspection of Starter Magnetic chip Detector

Maintenance Tasks

1.Cấu hình tàu bay : ENG/FADEC GND PWR/1(2) : OFF.

2. Dụng cụ cần chuẩn bị :

 • Hòm MECH.
 • Dây bảo hiểm.
 • Giẻ lau.
 • 1 cái ca bé để đựng oil drain.
 • Tool nạp IDG.

3. Tiến hành công việc :

 • Cắt dây bảo hiểm drain plug : 2 dây bảo hiểm nối Magnetic Chip Detector với drain plug , và drain plug với Starter.
 • Tháo Drain Plug oil sẽ chảy ra , số lượng không nhiều.
 • Tháo magnetic Chip Detector ra để kiểm tra có vụn kim loại không.
 • Thay sealing ring 3 và 4. Sau đó lắp lại và xiết chặt , đánh bảo hiểm từ Magnetic Chip Detector lên Drain Plug sau đó lên Starter.
 • Tháo Overflow Point , thay sealing ring.
 • Tháo Oil Filling Point , thay sealing ring.
 • Dùng tool nạp IDG để nạp oil vào Oil Filling Point , nạp cho đến khi oil trào ra khỏi Overflow Point , các lưu ý bên dưới cần chú ý :

NOTE : It is not possible to use the starter sight glass as an accurate gauge to make sure that the oil quantity is correct. The sight glass is a guide that lets you know that the starter servicing occurred.

NOTE : If you fill the pneumatic starter (7) too quickly, an oil overflow from the oil overflow point (10) and from the oil filling point (6) can occur.

NOTE : It is possible to use a maximum of 12 oz. of engine oil to do the servicing of the starter ( 0.375 Quart – chỉ hơn 1/3 của 1 lon Oil ).

 • Để đảm bảo cho Oil Level chính xác hay chưa , phải chờ cho đến khi oil từ Overflow Point dừng chảy ra.
 • Sau đó lắp Overflow Point Plug , xiết lại với torque 40 Lb.in. Đánh bảo hiểm.
 • Lắp Oil Filler Plug và torque lại khoảng 30Lb.in. Đánh bảo hiểm.
 • Lau qua Starter với giẻ và Close-up Task.
Facebook Comments Box

Leave a Reply